E407 - Carrageen

Zusatzstoffe: E407 - Carrageen

Web-Links

Namen: Carraghénanes, Carraghénane, Mousse d'Irlande, Eucheuman (d'Eucheuma spp.), Iridophycan (d'Iridaea spp.) Hypnean (d'Hypnea spp.), Furcellaran, mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata), Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.)

— Deutschland

Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt ansehen